ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการ “ขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)” ณ  สตารินทร์ รีสอร์ท Starin Resort Satun อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ มัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง ตำทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำหลักธรรม จริยธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดคลิก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

       โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน ๒๕๖๓  อบต.ทุ่งบุหลัง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง  ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  บริเวณเขาทะนาน และอาคารสวนสาธารณะหาดราไว อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์