คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเอกสารคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์