องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์

 

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งบุหลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิหม่ามมัสยิด และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Read more ...

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) โดยจัดกิจกรรมเดิน/วิ่งเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพัฒนา ปลูกต้นไม้บริเวณเขาทะนาน อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ข้าราชการ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

Read more ...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

โดยเนื้อหาของโครงการมีดังนี้

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562

Read more ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและนิติกร  เข้าร่วมการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่นและกิจกรรมให้ผู้สัมมนาได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์