สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปี พ.ศ. 2562

 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์