- มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

1 มติและรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2 รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจำปี

3 มติ ครม. เกี่ยวของกับหน่วยงาน