- นโยบายหรือการติดตาม ม.9(2)

1 การตีความ

2 นโยบาย

3 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว

4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ