แผนพัฒนาบุคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 รายละเอียดคลิก

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 รายละเอียดคลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์