มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564