ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
>> สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภาย (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/6q68oc หรือสแกน qr code

 ใน