ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

1. ชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน คู่มือสมัครรับเลือกตั้ง

    1.1.คู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง

    1.2.คู่มือเลือกตั้งเทศบาล

    1.3.ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งเทศบาล

2. ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

    2.1.แถบอักษรวิ่งเทศบาล

    2.2.แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาล

3. สื่อความรู้และรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์