- ประชาสัมพันธ์ -

          ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทาง


1. สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพข้างล่าง  หรือ
2. https://itas.nacc.go.th/go/iit/6q68oc

 

ภายใน

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์