- ประชาสัมพันธ์ -

          บุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทาง


 1. สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพข้างล่าง  หรือ
 2. https://itas.nacc.go.th/go/eit/6q68oc

 

นอก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์