- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -

          เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์