เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังในสะอาด 2565" No Gift Policy

           ขอเชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ทุกระดับชั้น " งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ฺอื่นในในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"

62122