ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

รายละเอียดเอกสารคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์