ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมเพื่อหารือการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนในพื้นที่ ตำบลทุ่งบุหลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภา อบต.ทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล ทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รับการตรวจติดตามและนิเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกติดตาม นิเทศ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ดังนี้
1. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน
5. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
8. การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง  ตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และสามารถกำจัดขยะในบ้านเรือน ชุมชน ตำบล ประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง โดยจัดโครงการฯ ณ รร.บ้านมะหงัง รร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ รร.บ้านทุ่งบุหลัง และ รพ.สต.ทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง กิจกรรมมอบดอกมะลิให้แม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญู  โดยจัดกิจกรรมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์