กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกับมัสยิดบ้านมะหงัง มัสยิดบ้านทุ่งสะโบ๊ะ มัสยิดบ้านทุ่งทะนาน และมัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง จัดโครงการรอมฎอนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอนและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more ...

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 2 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read more ...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

Read more ...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวางกูร ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณเขาทะนาน และบริเวณถนนสายคลองชลประทาน ม.3 ,2 , 4 เนื่องมีการจัดกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ ได้แก่
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
2. เป็นการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง
3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักษ์ป่าไม้ รักษ์ต้นไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

Read more ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์