ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นำโดย นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมดังกล่าว

Read more ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

          วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้มีการติดสติกเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ภายในสำนักงานเพื่อให้ บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์กร มีส่วนร่วมในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” บริเวณเขาทะนานและบริเวณภายนอกและภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายที่เป็นพาหะนำโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์