ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบล ทุ่งบุหลัง จำนวน ๖๐ คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
       1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

       2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร การทำความสะอาด การประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

       3. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร