ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมเพื่อหารือการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนในพื้นที่ ตำบลทุ่งบุหลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภา อบต.ทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล ทุ่งบุหลัง

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์