ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รับการตรวจติดตามและนิเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกติดตาม นิเทศ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ดังนี้
1. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน
5. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
8. การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์