ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง  ตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และสามารถกำจัดขยะในบ้านเรือน ชุมชน ตำบล ประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง โดยจัดโครงการฯ ณ รร.บ้านมะหงัง รร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ รร.บ้านทุ่งบุหลัง และ รพ.สต.ทุ่งบุหลัง

 

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์