ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมดังกล่าว

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์