องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

          วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้มีการติดสติกเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ภายในสำนักงานเพื่อให้ บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์กร มีส่วนร่วมในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

 

กิจกรรม

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์