- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายที่เป็นพาหะนำโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

 

iconpic

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์