- ข่าวกิจกรรม -

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลังและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมและปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 

 

iconpic

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์