- ข่าวกิจกรรม -

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นิติกรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

 

74435

Q&A