โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561