- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายที่เป็นพาหะนำโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลังและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมและปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นิติกรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 10.00  น. นายอนันตชัย  อังศุกาญจนกุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลทุ่งบุหลัง เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง ห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่มาใช้บริการ โดยจัดจุดบริการเจลล้างมือ บริเวณ ทางเข้า – ออก ก่อนเข้าติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการ เจลล้างมือแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ บริเวณ ทางเข้า – ออก สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA