เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

โดยเนื้อหาของโครงการมีดังนี้

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562

Read more ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและนิติกร  เข้าร่วมการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่นและกิจกรรมให้ผู้สัมมนาได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวศศิวิมล ทับหลัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายอภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขจัดความความรุนแรงในครอบครัว” ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โครงการดังกล่าว สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล  ได้จัดทำเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการทั้งด้านการทำงาน องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกันในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง เป็นการพัฒนาระบบการประสานงานและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง และในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติชอบ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและการใช้อำนาจทางการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดจริยธรรม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื่องวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกที่จะลดค่านิยมที่ผิด ๆ ให้น้อยลงหรือหมดไป โดยได้รับเกียรติจากนายอายุธ สมานเดชา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

Read more ...

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 นายอภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดินและความรับผิดทางละเมิด” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา
ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม
๑ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
2. คดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบฉบับใหม่
3. คดีเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4. คดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 – 2562 ที่น่าสนใจ

Read more ...

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...
Page 1 of 4

Q&A