ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคลองขุนชนะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง จิตอาสา ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบล ทุ่งบุหลัง จำนวน ๖๐ คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
       1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

       2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร การทำความสะอาด การประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

       3. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งหว้า อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันอังคารที่  30  มีนาคม  2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , พนักงานครู , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้างตามภารกิจ , จำนวน  35  คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
        1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
        2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
        3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรม ที่ระบุในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Read more ...

More Articles ...