เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิติกรและเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้
     - กิจกรรมการแสดงบนเวที “เด็กสตูล ต้านโกง”
     - พิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กร    ปกครองส่วนท้องถิ่น) Integrity & Transparency Assessment (ITA)
     - พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์

 

Read more ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและนิติกร  เข้าร่วมการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่นและกิจกรรมให้ผู้สัมมนาได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

โดยเนื้อหาของโครงการมีดังนี้

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562

Read more ...

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 นายอภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดินและความรับผิดทางละเมิด” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา
ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม
๑ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
2. คดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบฉบับใหม่
3. คดีเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4. คดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 – 2562 ที่น่าสนใจ

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 5

Q&A