โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

 

 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2499    โดยนายหมูด  จิตต์หลัง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2   ตำบลขอนคลาน  (ปัจจุบันคือหมู่ที่  2  ตำบลทุ่งบุหลัง)   และนายถัด  บุญเกิด  ได้ร่วมมือกับราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันสละทุนทรัพย์  และแรงงานจัดสร้างเป็นอาคารแบบชั่วคราว  ขนาด  กว้าง 8  เมตร  ยาว  16  เมตร  จำนวน  2  ห้องเรียน   คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  16,510  บาท    อาคารเรียนหลังนี้ตั้งอยู่ติดทะเล